logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Afscheidsdienst ds. Wabe Jan van Dijk

In de morgendienst van zondag 1 maart, de 1e zondag van de Veertigdagentijd, nam ds. Wabe Jan van Dijk afscheid als predikant van onze gemeente. Dit na een dienstverband van 11½ jaar. Volgende week zondag wordt hij bevestigd in de PKN-gemeente van Anjum. Aan de dienst werkte mee Together4Him o.l.v. Ep Willems.

De schriftlezing – gelezen door lector Anne van der Sluis – was uit Johannes 3 vers 1 – 21: Jezus spreekt met Nikodemus.

“Weet je het al?”
“Weet je het al?, zo begon ds. Wabe Jan van Dijk zijn preek. “Wat? Weet je al wat je met Anjum gaat doen? Met het beroep van Anjum? Deze vraag werd mij vaak gesteld in de decembermaand”. Aan het einde van de Oudejaarsdienst op 31 december jl. maakte ds. Wabe Jan van Dijk zijn besluit kenbaar: “Ik heb het beroep van Anjum aangenomen”.

“Met elkaar hebben we hier in Surhuisterveen 11½ jaar opgetrokken in lief en leed. Er ligt wel heel wat op relationeel gebied. We hebben deze dienst bewust ook geen afscheidsdienst genoemd, maar een uitzwaaidienst, omdat Marga en ik hier blijven wonen”.

Thema
“Weet je het al? Wat? Welk thema het gaat worden?” Deze vraag werd een paar maanden geleden gesteld door Folkert Faber namens de begeleidingsband Together4Him. “Dan kunnen we al vast passende liederen uitzoeken en deze gaan instuderen”, was de boodschap van Faber. Een legitieme vraag, maar natuurlijk lastig voor een predikant om een paar maand vooruit te kijken wat dan actueel is.

“Wat wel altijd actueel en hopelijk ook up to date is bij ons, is ons geloof. Wat er ook gebeurt, wij als gelovigen mogen weten dat er een Eeuwige God is die zijn kerk nooit loslaat. Vanuit die weg zijn we op weg van het aardse Jeruzalem naar het hemelse Jeruzalem. Op die weg gebeuren geweldige dingen. Dingen die te maken hebben met geloof. Om die reden zei ik tegen Folkert laat de liederen maar gaan over geloven, vertrouwen op God, verwachtingen die we mogen hebben van Gods genade.

Als passend Bijbelgedeelte, ook bij de begin van de Tijd voor Pasen, koos ds. Wabe Jan van Dijk dat ‘machtige evangeliegedeelte’ van Johannes 3:16 - Want zo lief heeft God deze wereld dat hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

“Iedereen zou het kunnen weten”. Uit Google hits blijkt dat miljarden mensen het kunnen weten. “Maar weten en weten is 2. Er kennis van nemen is niet hetzelfde als aannemen, geloven. Geloof in God, begint niet bij de mens. Het begint bij de Bron. De Bron van het leven is God.

Nicodemus
“Nicodemus stuit op de grenzen van zijn leven. Dat geldt ook voor ons. Van weten tot geloven is niet alleen Gods waarheid aannemen maar er ook op vertrouwen. Het begint met God en bij God. De beste manier om te leven is volg dan de richtlijnen van God: de 10 geboden. Niet gemakkelijk. Geef het niet gestalte in eigen kracht, maar leef in de kracht van de Geest van God”.

Nicodemus, met al zijn Bijbelkennis, mist nog iets. “Jezus begint over de wedergeboorte. Geen reïntegratie. De mens wordt opnieuw geboren. Niet iets fysieks. Maar geestelijk, van boven af. Echt geloof is het resultaat van Gods geest. De kerk is niet alleen mensenwerk, nee het begint en eindigt bij God”.

Nicodemus komt in de nacht om van Jezus de waarheid te horen. De nacht van het Pascha. De nacht van de bevrijding uit Egypte. God bracht zijn volk thuis in het beloofde land.

Jezus bracht een levens vernieuwend offer aan het kruis op Golgotha. Dat plan wordt samengevat in dat ene machtige Bijbelvers: Want zo lief heeft God deze wereld dat hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

“Dat eeuwige leven, wat is dat? Het eeuwige leven is dat je God kent en Jezus Christus die door God gezonden is. Het eeuwige leven is niet alleen iets voor het hiernamaals. Dat eeuwige leven is al begonnen bij God. In zijn liefde en genade. Weet jij het al? God is al begonnen in Jezus Christus voor mij en samen met zijn kerk wereldwijd ben ik op weg. Zijn toekomst”.

Kindernevendienst
Namens de kindernevendienst sprak Ineke Postma het afscheidnemende domineesechtpaar toe. De kinderen boden een veel kleurig boeket bloemen aan. Op de vaas had elk kind zijn vingerafdruk gezet met een herinnering. En op de blaadjes een wens voor ds. Wabe Jan en Marga van Dijk. “We willen jullie bedanken. Afscheid nemen is helemaal niet leuk, zeiden de kinderen. Maar dan komt er weer iets nieuws. Wij wensen jullie Gods zegen toe”.

Toespraak ouderling van dienst, Bauke de Haan
Namens de Kerkenraad en de hele gemeente werden ds. Wabe Jan en Marga van Dijk toegesproken door ouderling van dienst, Bauke de Haan.

“Nei 11,5 jier Surhústerfean/Boelensloane wurdt it dus no Anjum. Jo ha hiel wat jierren wurksum west yn de Wâlden mar in echte wâldpyk binne jo yn myn eagen noait echt wurden. In wâldpyk seit altyd fuort en daliks wat er op de lever hat en tinkt dan pas nei. Jo dogge it leaver oarsom: earst neitinke en dan sizze wat je der fan fine. Sa ha we jo kennen leard: in freonlike, wize, rêstige dûmny. Beskieden, earlik en betrouber. In man dy ’t net mei de massa meirint mar trou bliuwt oan himsels. Yn it pastoraat soarchfâldich en ynteger. We seagen jo faak troch en rûnom it doarp rinnen. Ik tink dat jo hiel wat skuon fersliten ha. En ek al binne jo yn myn eagen dan gjin echte wâldpyk, jo hâlde wol fan de wâlden! Dat rinnen wie foar jo in foarm fan ûntspanning en miskien ek wol fan meditaasje en ynspiraasje. Jo troffen dan faak oare minsken en de gesprekken gienen dan fansels al wer gau oer de tsjerke. Jo ha oanjûn dat jo gjin kado hoege by it ôfskie mar dat jo graach wolle dat de earste kollekte beskikber stelt wurdt foar Open Doors: in organisaasje dy’t Kristenen steunt dy ’t ferfolge of ferdrukt wurde. Dat tekent jo as minske”. Marga besoarge de Zonnewende,in pastoraal bledsje mei meditaasjes, bysûndere ferhalen en gedichten wêr ’t se in soad gemeenteleden bliid mei makke. Marga kaam ek in soad yn Lauwershiem en yn it gebou fan de J.P. van der Bentstichting. Se besocht dêr in soad minsken, holp by it Lauwerhiemkoar, gie mei de minsken te boadskipjen, meiïnoar iten siede en fansels meiïnoar ite. Dêrneist hat Marga ek in soad besites yn de gemeente brocht, wie se ek altyd op de kofjemoarnen en de gesamelijke jierdeifersites fan de dûmnys”.

“Dûmny wêze is in moai berop mar ek in swier berop. Wabe Jan hat oanjûn dat er it wat rêstiger oan dwaan wol mar dat er ek noch iepen stiet foar in nije útdaging. En dat wurdt dus Anjum. En wy gunne jim dat fan herte! Wy wolle jim bedanke foar alles wat jim de ôfrûne 11,5 jier foar ús betsjutten ha. Foar al de besites, it meilibjen by soarch en fertriet mar ek by de hichtepunten dy’t der wienen. Foar de preken wêrmei jo ús bemoedige ha en wer yn ’t jo getúgden fan it blide boadskip fan it heil fan Jezus Kristus. Foar al jimme wurk dat bydroegen hat oan de opbou fan ús gemeente. Ik wol ôfslute mei de wurden fan Psalm 121, de ivige Hoeder. Jo hawwe dêr sels de lêste tsjerkeriedsfergadering mei iepene’. Wabe Jan en Marga, mei dy wurden litte we jimme gean. It giet jimme goed!

Bloemstuk
Daarna bood Bauke de Haan het bloemstuk aan dat voor in de kerk stond en gemaakt is door Gonda Snoek en Coby Zijlstra van de bloemencommissie.

De uitleg van het bloemstuk:
De schors staat voor het einde van jouw dienstverband hier, de gekleurde bloemen voor de veelkleurigheid van de gemeente. De bolletjes van blauwe druiven staan voor een nieuw begin en de klimopranken voor de verbinding die er blijft omdat jullie hier blijven wonen.

Na de dienst werd iedereen in de gelegenheid gesteld om persoonlijk afscheid te nemen van ds. Wabe Jan en Marga van Dijk.

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl